?sky English
Materiály a pomůcky v MŠ Perlička

kvikviZáklad našeho přístupu je jednoduchý – děti se nejefektivněji učí skrze přímou zkušenost a proces zkoumání a objevování. Ve svých studiích o vzdělávání dětí Dr.Maria Montessori uvádí, že většina dětí se neučí memorizováním toho, co jim řekl učitel nebo co si přečtou v textu, ale spíše skrze konkrétní zkušenost a přímý kontakt s prostředím. Děti potřebují objevovat a manipulovat se vším, co je zaujme. To vedlo Dr.Marii Montessori k tomu, aby kladla důraz na důležitost učení se z konkrétních podnětů a aby vyvinula materiály a pomůcky na učení matematiky, smyslového a jazykového rozvoje, vědy, historie a zeměpisu.

vleky_300Samotné učební pomůcky nejsou metoda, ale spíše prostředky, které používáme, abychom dítě stimulovali k logické úvaze a touze po objevování. Pomůcky jsou jednoduché a motivující - každá je pečlivě vyvinuta tak, aby motivovala děti na dané úrovni. Každý materiál učí děti pouze jednu věc nebo schopnost a to v období, kdy je dítě na tuto oblast připravené.

Dr.Maria Montessori pečlivě analyzovala schopnosti a koncepty, které jsou obsaženy v každé oblasti, kterou děti probírají a zaznamenala postup, jakým se je učí většina dětí. Řazení materiálů a pomůcek také respektuje připravené prostředí:

Učitelé řadí materiály na policích v pořadí, které sleduje vývoj dané látky podle vzdělávacího programu. Materiály jsou k dispozici na nízkých otevřených policích, na které snadno dosáhnou i nejmenší děti. Jsou seřazeny tak, aby děti podněcovaly k činnosti a aby dítě nemátly. Každá pomůcka má své specifické místo, materiály jsou v policích řazeny od levého rohu nahoře do pravého rohu dole. Materiály jsou vždy řazeny v pořadí od nejjednoduššího po nejkomplexnější a od nejvíce konkrétního po nejvíce abstraktní.